O AGENCIJI

Posedujemo
Veliko znanje i iskustvo u radu sa stranim kompanijama, ćerkama firmi stranih kompanija u Srbiji, izbegavanju dvostrukog oporezivanja, deviznom poslovanju, spoljnoj trgovini, uslugama, izradi elaborata o transfernim cenama..

 

Pružamo kvalitetne i pouzdane knjigovodstvene usluge kao i poreski konsalting pravnim i fizičkim licima, rezidentiima i nerezidentima.

 

Više od svega cenimo
Vaše vreme i Vas. Budite uvereni da ste u sigurnim rukama.

 

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

 

– Vodjenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvestaja
– Dvojno knjigovodstvo
– Prosto knjigovodstvo
– Knjigovodstvo za paušalno oporezovane obveznike
– Obracun PDV-a i izrada PDV dokumentacije
– Obračun zarada
– Prijave, promene i odjave zaposlenih i poslodavaca
– Ostale računovodstvene usluge

 

OSNIVANJE I PROMENE KOD PRIVREDNIH DRUŠTAVA I PREDUZETNIČKIH RADNJI

 

– Konsultacije pri izboru pravne forme
– Osnivanje svih oblika privrednih društava (DOO; AD; OD; KD)
– Osnivanje preduzetničkih radnji
– Promene koje se registruju u APR-u
– Izrada pravilnika i normativnih akata
– Izrada ugovora (o radu, o delu i drugih)

 

PORESKI KONSALTING

 

Konsultacije i poresko savetovanje
– Izrada poreskih prijava (porez na imovinu, porez na dohodak gradjana, PDV, porez na dobit pravnih – lica, akcize, doprinosi za socijalno osiguranje i sve ostale javne prihode)
– Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
– Učešće u poreskoj kontroli
– Izrada primedbi na zapisnik, žalbi, pismenih odbrana i drugih podnesaka
– Konsolidovani finansijski izveštaji
– Sve ostale usluge vezane za primenu poreskih propisa

 

TRANSFERNE CENE

Izrada izveštaja i elaborata o transfernim cenama od strane sertifikovanog lica za transferne cene (poreski obveznici, koji imaju finansijske transakcije sa povezanim licima, imaju zakonsku obavezu da predaju izveštaj o transfernim cenama poreskoj upravi uz poreski bilans)

USLUGE
Osnivanje i registracija, Obračun plata, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi