O AGENCIJI

Ivanco d.o.o. je osnovan i registrovan u APR-u 25.11.2005.g.

Osnovna delatnost je 6920 – Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi

Upisani i uplaćeni osnivački kapital 500,00 EUR.

IVANCO d.o.o. poseduje dozvolu Ministartsva finansija Republike Srbije Komora ovlašćenih revozora, za pružanje računovodstvenih usluga broj D-3083-8304/22 od 21.12.2022.g.

Zakonski zastupnik ( direktor ) društva je Nenad Mačar, dipl.ecc. koji poseduje licencu o profesionalnoj osposobljenosti kao “Ovlašćeni računovođa” izdatu od Saveza računovođa i revizora Srbije pod brojem 021038.

Pored direktora društvo ima još dva zaposlena sa VSS.

IVANCO d.o.o. je osigurano kod Uniqa osiguranja a.d.o. od profesionalne odgovornosti za štete prema trećim licima ( klijentima ) usled greške ili propusta prilikom obavljanja računovodstvenih poslova  na sumu osiguranja od 50.000,00 EUR ili 10.000,00 EUR po štetnom događaju.

Društvo od 2005.godine obavlja računovodstvene poslove za pravna lica i preduzetnike koji su razvrstani u mikro, mala i srednja pravna lica.

Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Konsalting, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Finansijski izveštaji, Završni računi
Delatnosti firmi koje radi agencija
Preduzetnici, Paušalci, Male proizvodne firme, Mikro preduzeća, Trgovina na veliko, Uvoz, Izvoz, Spoljna trgovina, IT usluge, Rad sa strancima, D.O.O.