O AGENCIJI

Preduzeće za vas vrši sledeće računovodstvene usluge:

vođenje glavne knjige;
obračun poreza na dodatu vrednost;
vođenje poreskih evidencija;
evidencija vezana za troškove otpada i slanje prijave;
izrada i slanje elektronskih faktura na SEF;
popis, amortizacija osnovnih sredstava;
analitička evidencija salda, konta, listinge otvorenih stavki;
izrada završnog računa;
sastavljanje periodičnih izveštaja za banke i druge organizacije;
vođenje blagajne;
obračun zarada, naknada, doprinosa;
izrada dokumentacije za refundaciju bolovanja;
regulisanje staža osiguranika;
prijava i odjava zaposlenih i osnivača;
obračun ugovora o delu i autorskih honorara;
robno poslovanje;
veleprodaja, maloprodaja, proizvodnja;
izrada statistike finansijskih racuna;
obračun kamata;
priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica;
aktivno sarađujemo pri svim pregledima inspekcije.

Usluge koje pruža agencija
Osnivanje i registracija, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Izrada faktura, Poreske prijave, Završni računi