COSIC & CO DOO

cosic.knjigovodstvo@gmail.com
Oglasa - 0

O AGENCIJI

Mi Vam nudimo vrhunske usluge na poslovima osnivanja preduzeća i radnji, knjigovodstva i konsaltinga.

Naš pristup klijentima obeležen je korektnošću, a usluga ažurnošću i profesionalnošću.

Usluga osnivanja preduzeća i registracija radnji podrazumeva sledeće aktivnosti:

Sveobuhvatno savetovanje tokom celog postupka: izbor pravne forme, delatnosti i imena;
Osnivački akt za preduzeća, izrada i overa u sudu;
Preuzimanje rešenja Agencije za privredne registre (sa PIB-om);
Mogucnost izrade pečata;
Pomoć oko otvaranja tekućeg računa u banci
Od dokumentacije, u najvećem broju slučajeva, potrebna je samo lična karta osnivača.

Usluga računovodstva je osnovna i obuhvata:

Edukacija i savetovanje o primeni propisa iz računovodstveno- knjigovodstveno – finansijsko – poreskog segmenta poslovanja klijenta;
Vođenje poslovnih knjiga: glavna knjiga i pomoćne knjige;
Vođenje analitičkih knjigovodstava: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, proizvodnja, materijal, gotovi proizvodi;
Izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, vođenje trgovačke i KEPU knjige;
Vođenje PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada poreske prijave za PDV;
Analiza poslovanja i finansijskih pokazatelja sa ciljem obezbeđivanjainformacija klijentu za donošenje najboljih poslovnih odluka u pravcu plaćanja najmanjih poreskih dadžbina u skladu sa važećim propisima (korišćenje zakonom predviđenih olakšica, poreskih kredita i slično);
Izrada završnog računa za pravna lica, preduzetnike, udruženja građana i sindikate

Obračun zarada i drugih oporezivih isplata
Obračun zarada za radnike, direktore, osnivače i vlasnike – neto, bruto, porezi i doprinosi, obustave iz neto zarade kroz realizaciju administrativnih i/ili sudskih zabrana;
Obračun svih naknada zarada (bolovanja do 30 dana, preko 30 dana, porodiljskog bolovanja i sl.), predaja tih obračuna u socijalno;
Obračun svih drugih ličnih primanja zaposlenih (regres, topli obrok, putni troškovi);
Obračun naknada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima i slično;
Obračun zakupnina, kapitalnih dobiti;
Vođenje analitičkog knjigovodstva zarada;
Izrada M4 obrazaca
Kod svih obračuna podrazumeva se da se sačine odgovarajuće poreske prijave.

Poreska uprava

Kod ove usluge vredi postulat da Agencija odrađuje i završava sve u Poreskoj upravi.

Klijenti

Klijenti agencije su različitih pravnih formi:

Mala i mikro preduzeća;
Preduzetnici (radnje), i paušalci;
Ostala pravna lica: sportski klubovi, udruženja građana i slično;
I različitih delatnosti: trgovina na veliko i malo; proizvodnja i pružanje usluga; uvoz i izvoz; komisioni; menjačnice.
Princip rada “dan za dan” omogućava agenciji dnevnu ažurnost svih knjigovodstvenih stanja i izveštaja, kako za potrebe zakonodavca i kontrolno – inspekcijskih organa, tako i za potrebe menadžmenta firme.

USLUGE
Osnivanje i registracija, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi