COSIC & CO DOO

cosic.knjigovodstvo@gmail.com
Oglasa - 0

O AGENCIJI

Mi Vam nudimo vrhunske usluge na poslovima osnivanja preduzeća i radnji, knjigovodstva i konsaltinga.

Naš pristup klijentima obeležen je korektnošću, a usluga ažurnošću i profesionalnošću.

Usluga osnivanja preduzeća i registracija radnji podrazumeva sledeće aktivnosti:

Sveobuhvatno savetovanje tokom celog postupka.
Osnivački akt za preduzeća, kao i sama registracija.

Usluga računovodstva je osnovna i obuhvata:

Edukacija i savetovanje o primeni propisa iz računovodstveno- knjigovodstveno – finansijsko – poreskog segmenta poslovanja klijenta;
Vođenje poslovnih knjiga: glavna knjiga i pomoćne knjige;
Vođenje analitičkih knjigovodstava: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, proizvodnja, materijal, gotovi proizvodi;
Izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena,.
Vođenje PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada poreske prijave za PDV, popPDV;K.U.F, K.I.F.
Analiza poslovanja i finansijskih pokazatelja sa ciljem obezbeđivanjainformacija klijentu za donošenje najboljih poslovnih odluka u pravcu plaćanja najmanjih poreskih dadžbina u skladu sa važećim propisima (korišćenje zakonom predviđenih olakšica).

Moguća je izrada faktura -SEF.

Izrada završnog računa za pravna lica, preduzetnike, udruženja građana i sindikate

Obračun zarada i drugih oporezivih isplata
Obračun zarada za radnike, direktore, osnivače i vlasnike – neto, bruto, porezi i doprinosi, obustave iz neto zarade kroz realizaciju administrativnih i/ili sudskih zabrana;
Obračun svih naknada zarada (bolovanja do 30 dana, preko 30 dana, porodiljskog bolovanja i sl.).
Obračun svih drugih ličnih primanja zaposlenih (regres, topli obrok, putni troškovi);
Obračun naknada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima i slično;
Obračun zakupnina, kapitalnih dobiti;
Vođenje analitičkog knjigovodstva zarada;
Kod svih obračuna podrazumeva se da se sačine odgovarajuće poreske prijave.

Poreska uprava

Kod ove usluge vredi postulat da Agencija odrađuje i završava sve u Poreskoj upravi.

Klijenti

Klijenti agencije su različitih pravnih formi:

Mala i mikro preduzeća;
Preduzetnici (radnje), i paušalci;
Ostala pravna lica: sportski klubovi, udruženja građana i slično;
I različitih delatnosti:uslužne delatrnosti,  trgovina na veliko i malo;  menjačnice.
Princip rada “dan za dan” omogućava agenciji dnevnu ažurnost svih knjigovodstvenih stanja i izveštaja, kako za potrebe zakonodavca i kontrolno – inspekcijskih organa, tako i za potrebe  firme.

Usluge koje pruža agencija
Osnivanje i registracija, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi
Delatnosti firmi koje radi agencija
Ugostiteljstvo - kafićI, Maloprodaja - frizeri I kozmetički saloni, Menjačnice, Apoteke, Pekare, Preduzetnici, Paušalci, Mikro preduzeća, Turističke agencije, Robno-materijalno knjigovodstvo, Autorska prava, Licence, Patenti, Kulturni dogadjaji, Zdravstvene ustanove, Trgovina na veliko, Uvoz, Izvoz, Spoljna trgovina, Poljoprivredna gazdinstva, Usluge, IT usluge, Udruženja, Nedobitne organizacije, Projektantske firme, Rad sa strancima, D.O.O.