O AGENCIJI

Knjigovodstvene usluge
vodjenje poslovnih knjiga: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige;
vodjenje analitičkih knjigovodstava: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, proizvodnja, materijal, gotovi proizvodi;
izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, vodjenje KEPU knjige;
vodjenje PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada poreske prijave za PDV;
analiza poslovanja i finansijskih pokazatelja sa ciljem obezbedjivanja informacija klijentu za donošenje najboljih poslovnih odluka u pravcu plaćanja najmanjih poreskih dažbina u skladu sa važećim propisima (korišćenje zakonom predvidjenih olakšica, subvencija za novozaposlene i slično)
izrada završnog računa: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, kod srednjih pravnih lica i bilans tokova gotovine, poreski bilans i poreska prijava poreza na dobit, odnosno dohodak gradjana.

Platni promet i banke
Gotovinski platni promet
predaja pazara, zajmova i drugih uplata na račun klijenta putem kurirske službe Agencije
podizanje plata, zajmova i drugih isplata sa računa klijenta putem kurirske službe Agencije;
priprema specifikacija i realizacja u bankama naplate čekova tekućih računa gradjana
Bezgotovinski platni promet
elektronski platni promet – e-banking
Platni promet sa inostranstvom
izvršavanje platnog prometa sa inostranstvom
predaja propisanih izveštaja Deviznom inspektoratu Ministarstava finansija
Zarade, Kadrovi, Zdravstveno osiguranje
Obračun zarada i drugih oporezivih isplata
obračun zarada za radnike, direktore, osnivače i vlasnike – neto, bruto, porezi i doprinosi, obustave iz neto zarada kroz realizaciju administrativnih i/ili sudskih zabrana;
obračun svih naknada zarada (bolovanja do 30 dana, preko 30 dana, porodiljskog bolovanja i sl.), predaja tih obračuna u RFZO;
obračun svih drugih ličnih primanja zaposlenih (regres, topli obrok, troškovi službenog puta…);
obračun naknada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima i slično;
obračun zakupnina, kapitalnih dobiti;
vodjenje analitičkog knjigovodstva zarada;
vodjenje evidencija o svim obračunima i isplatama, a u svhu izrade M-4.
Napomena: Kod svih obračuna podrazumeva se da se sačine odgovarajuće poreske prijave i predaju Poreskoj Upravi.

Kadrovi – Zdravstveno osiguranje
prijave i odjave radnika, direktora, osnivača i vlasnika
izrada I overa zdravstvenih kartica;
izrada raznih potvrda o zaposlenju, visini primanja i slično;
upis zarada za preduzetnike u analitičku evidenciju Fonda PIO;
upis staža zaposlenim u preduzećima – izrada M-4 obrasca;
Poreska uprava
uzimanje listinga (stanja računa) i uskladjivanje stanja,
sredjivanje poreske situcije, rešavanje preknjižavanja i povraćaja poreza,
predaja poreskih prijava,
učešće u poreskom postupku umesto klijenta,
sva korespondencija klijenta sa Poreskom upravom.

USLUGE
Osnivanje i registracija, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi