O AGENCIJI

Agencija je osnovana 2008.godine.

Nudimo sve vrste računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga.

Iz ponude izdvajamo:

Organizacija službe finansija i računovodstva radi efekisanog, tačnog i pravovremenog knjiženja svih poslovnih promena u više preduzeća i više grupacija
Obračun i knjiženje zarada i svih drugih vrsta primanja fizičkih lica rezidenata i nerezidenata
Obračun i kontrola poreza na dodatu vrednost, poreza na dobit i drugih javnih prihoda uz izradu svih potrebnih prijava u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji
Kompletna komunikacija sa poreskom upravom
Usaglašavanje sa kupcima i dobavljačima
Izrada izveštaja za potrebe menadžmenta (usaglašenja između preduzeća u okviru sistema, izveštaj o kreditima i pozajmicama, izveštaji o aktivnim i pasivnim vremenskim razgraničenjima, starosne strukture potraživanja i obaveza, planiranje i izrada tokova gotovine i dr)
Priprema i izrada finansijskih izveštaja za mikro, mala, srednja i velika preduzeća (redovnih, vanrednih i konsolidovanih sa više zemalja u različitim valutama)
Direktna saradnja sa revizorima klijenata
Obrada kreditinih podataka za potrebe klijenata
Saradnja sa sektorom kontrolinga kod klijenata radi izrade izveštaja kao i organizacija službe kontrolinga, finansija i računovodstva u zavisnim preduzećima klijenata koji su u i van teritorije Srbije
Aktivno učešće u implementaciji, administriranju i naknadnim prilagođavanjima informacionog sistema kod klijenta – od projektonog zadatka do finalizacije informacionog sistema
Konsultativne usluge za potrebe implementacije informacionog sistema (postavljanje, računovodstveno administriranje, usklađivanje sa propisima), menadžment izveštaja, poreskih pitanja i drugo
Aktivno praćenje propisa iz područja računovodstva, finansija i poreza – Zakoni, MRS, MSFI, podzakonska akta, usaglašavanje poslovanja u skladu sa promenama propisa i edukacija članova tima kod klijenta
Implementacija standarda MSFI 9, MSFI 15 i MSFI 16

USLUGE
Osnivanje i registracija, Likvidacija firme, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi